تبلیغات
شاهزاده ی ایرانی - The Fortress Gates

در این بخش شما باید دروازه اصلی را ببنید. برای این کار 3 اهرم را در اختیار دارید که از سمت چپ آن ها را به ترتیب با شماره های 1، 2 و 3 نام گذاری می کنیم. ابتدا اهرم 3 را یک بار بچرخانید. سپس به سمت اهرم شماره 1 رفته و آن را دوبار بچرخانید. حال اهرم شماره 3 را بار دیگر بچرخانید تا چرخ دنده آزاد شود. کافی است دوبار دیگر اهرم 1 را بچرخانید تا چرخ دنده بیش از نیمی از راه را طی کند. حال بار دیگر به سوی اهرم 3 رفته و آن را بچرخانید. سپس به سمت اهرم 2 رفته و آن را بچرخانید. همین کار را یک بار دیگر انجام دهید. یعنی باردیگر به سمت اهرم 3 رفته و آن را چرخانده و سپس اهرم 2 را بچرخانید. در نهایت به سمت اهرم 1 رفته و آن را دوبار چرخانده تا چرخ دنده به انتها مسیر خود برسد. در این هنگام برای فعال سازی نهایی باید بار دیگر اهرم دو را چرخانده و در نهایت به سمت اهرم یک رفته و آن را برای آخرین با بچرخانید تا میان پرده ای به نمایش درآید.
پس از صحبت با برادر خود کافی است که به سکویی که در سمت راست خود مشاهده می کنید پریده و سپس به کمک آجرهای سمت چپ خود از دیوار بالا رفته تا صفحه فلزی را لمس کنید. پس از انجام این کار به سمت مقابل پریده و بر روی صفحه چوبی متحرک فرو آمده تا دروازه شروع به بستن شود(در این هنگام امتیاز Just us and them را به دست خواهید آورد). حال شما برای نجات جان برادر خود اقدام می کنید، اما سقوط می کنید و با لشکری از دشمنان مواجه خواهید شد. آنها را نابود کنید تا در پایان میان پرده ای را مشاهده کنید. پس اتمام این قسمت دروازه ای برای شما باز خواهد شد. از آن عبور کنید و از تله های قرار گرفته بر سر راه خود عبور کنید. در انتهای مسیر به درگاه جیوه ای مانند دیگری میرسید تا به نزد رازیا بروید و راه حل مشکل خود را پیدا کنید. پس از پایان مکالمه، شما یک قدرت جدید را دریافت خواهید کرد که در ادامه مسیر با آن آشنا خواهیم شد.
پس خروج از درگاه جیوه ای به سمت چپ رفته و دکمه نشان داده شده را فشار دهید تا آب ها یخ زده و شما از آن برای رفتن به سمت مقابل استفاده کنید. این کار را تا پایان مسیر ادامه دهید. معمای خاصی در این قسمت وجود ندارد. مسیر را تا رسیدن به مکانی که صدای ناله یک شخص را می شنوید ادامه دهید. بر روی صفحه فلزی رفته و از تله هایی که بر روی زمین قرار دارد عبور کنید. در نهایت از دروازه مقابل خود رد شده تا میان پرده ای را مشاهده کنید.

لیست مراحل :

  • مقدمه
  • The Rekem Reservoir & The Sacred Fountain
  • Others
  •